ยินดีต้อนรับ

การรุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

แบบฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกีฬาเซปักตะกร้อ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อฝึกความคล่องแคล่วว่องไวให้กับนักเรียนที่เรียนวิชาเซปักตะกร้อ

2. เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

3. เพื่อพัฒนาฝีมือการเล่นเซปักตะกร้อให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

4. เพื่อทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้แบบทดสอบซีโม (Semo Agility Test)

แบบฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกีฬาเซปักตะกร้อ  ฉบับนี้ใช้เวลาในการฝึก 6 สัปดาห์ แบ่ง

ออกเป็น 3 ขั้น ใช้เวลาฝึกขั้นละ 2 สัปดาห์ ดังนี้

Ø    ก่อนทำการฝึกควรมีการอบอุ่นร่างกาย  และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประมาณ  10 นาที

1. ระดับขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด  4  แบบฝึก  ใช้เวลา  2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 ฝึก 4 เซต ต่อ วัน

สัปดาห์ที่ 2 ฝึก 6 เซต ต่อ วัน

อุปกรณ์  1.นกหวีด

2.นาฬิกาจับเวลา

3. ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตรจำนวน 2 ท่อ

4.ถ้วย จำนวน 10 ใบ

5.ไม้พลองลูกเสือ เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.5  ซ.ม. ยาว 20 ซ.ม.  จำนวน 15 อัน

2. ระดับขั้นก้าวหน้า  มีทั้งหมด  4  แบบฝึก  ใช้เวลาฝึก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1 ฝึก 4 เซต ต่อ วัน

สัปดาห์ที่ 2 ฝึก 6 เซต ต่อ วัน

อุปกรณ์  1.นาฬิกาจับเวลา

2.กรวยพลาสติกสูง 30 เซนติเมตร จำนวน 10 อัน

3. ระดับขั้นขั้นพัฒนาฝีมือ มีทั้งหมด  10 แบบฝึก  เป็นการฝึกเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาเซปักตะกร้อใช้เวลา 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1  ฝึก 4 เซต ต่อ วัน

สัปดาห์ที่ 2  ฝึก 6 เซต ต่อ วัน

อุปกรณ์  1.กรวยพลาสติกสูง 30 เซนติเมตร จำนวน 10 อัน

2.ลูกตะกร้อ MARATHON รุ่น MT201 JUNIOR จำนวน 10 ลูก

Advertisements
โพสท์ใน การเล่นลูกแป | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น

ฮ่ะ ฮ่า

โพสท์ใน การเล่นลูกแป | ใส่ความเห็น

บันเทิง

โพสท์ใน การเล่นลูกแป | ใส่ความเห็น

น่าดู

โพสท์ใน การเล่นลูกแป | ใส่ความเห็น

ชิงแชมป์

โพสท์ใน การเล่นลูกแป | ใส่ความเห็น

slide

View more presentations from blue140233
โพสท์ใน การเล่นลูกแป | ใส่ความเห็น

แบบฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกีฬาเซปักตะกร้อ

ความคล่องแคล่วว่องไว(Agility) หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการควบคุมการ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว และตรงเป้าหมาย เช่นวิ่งซิกแซก วิ่งกลับตัว
แบบฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไทร ใน
เวลา 6 สัปดาห์ มีทั้งหมด 3 ระดับ ใช้เวลาฝึกระดับละ 2 สัปดาห์

1. ระดับขั้นพื้นฐาน

ใช้เวลา 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1 ฝึก 4 เซต ต่อ วัน
สัปดาห์ที่ 2 ฝึก 6 เซต ต่อ วัน

แบบฝึกที่ 1 วิ่งเก็บของระยะ 10 เมตร

อุปกรณ์ 1. ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 20 ซ.ม.
วิธีปฏิบัติ ผู้ฝึกยืนที่เส้นเริ่ม ผู้สอนให้สัญญาณเริ่ม ผู้ฝึกวิ่งเร็วไปเก็บ ท่อ PVC อันที่ 1 วิ่งกลับไปวางไว้หลังเส้นเริ่ม แล้ววิ่งเร็วไปเก็บอันที่ 2 วิ่งกลับมาผ่านเส้นเริ่มโดยไม่ต้องวางท่อ เป็น 1 เซต
 พักระหว่างเซต 40 วินาที
 สัปดาห์ที่ 1 ฝึก 4 เซต ต่อ วัน
 สัปดาห์ที่ 2 ฝึก 6 เซต ต่อ วัน
อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เซปักตะกร้อ

แบบฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกีฬาเซปักตะกร้อ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อฝึกความคล่องแคล่วว่องไวให้กับนักเรียนที่เรียนวิชาเซปักตะกร้อ

2. เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

3. เพื่อพัฒนาฝีมือการเล่นเซปักตะกร้อให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

4. เพื่อทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้แบบทดสอบซีโม (Semo Agility Test)

แบบฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกีฬาเซปักตะกร้อ  ฉบับนี้ใช้เวลาในการฝึก 6 สัปดาห์ แบ่ง

ออกเป็น 3 ขั้น ใช้เวลาฝึกขั้นละ 2 สัปดาห์ ดังนี้

Ø    ก่อนทำการฝึกควรมีการอบอุ่นร่างกาย  และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประมาณ  10 นาที

1. ระดับขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด  4  แบบฝึก  ใช้เวลา  2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 ฝึก 4 เซต ต่อ วัน

สัปดาห์ที่ 2 ฝึก 6 เซต ต่อ วัน

อุปกรณ์  1.นกหวีด

2.นาฬิกาจับเวลา

3. ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตรจำนวน 2 ท่อ

4.ถ้วย จำนวน 10 ใบ

5.ไม้พลองลูกเสือ เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.5  ซ.ม. ยาว 20 ซ.ม.  จำนวน 15 อัน

2. ระดับขั้นก้าวหน้า  มีทั้งหมด  4  แบบฝึก  ใช้เวลาฝึก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1 ฝึก 4 เซต ต่อ วัน

สัปดาห์ที่ 2 ฝึก 6 เซต ต่อ วัน

อุปกรณ์  1.นาฬิกาจับเวลา

2.กรวยพลาสติกสูง 30 เซนติเมตร จำนวน 10 อัน

3. ระดับขั้นขั้นพัฒนาฝีมือ มีทั้งหมด  10 แบบฝึก  เป็นการฝึกเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาเซปักตะกร้อใช้เวลา 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1  ฝึก 4 เซต ต่อ วัน

สัปดาห์ที่ 2  ฝึก 6 เซต ต่อ วัน

อุปกรณ์  1.กรวยพลาสติกสูง 30 เซนติเมตร จำนวน 10 อัน

2.ลูกตะกร้อ MARATHON รุ่น MT201 JUNIOR จำนวน 10 ลูก

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น